zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie

 Zaplanowane w projekcie wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo
 pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat trzech,
 w tym osób przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych.

Projekt zakłada zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie nowych 60 miejsc w czterech powstałych w ramach projektu żłobkach. Powstanie żłobków planowane jest w miejscowościach: Góra Puławska, Wólka Gołębska, Skowieszyn, Żyrzyn.
Zaplanowana w projekcie aktywizacja zawodowa umożliwi mamom w nim uczestniczącym nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego, zwiększy ich szanse na powrót na rynek pracy.

 

 

Projekt „WSPIERAMY MAMY”     jest realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.